Latest Namibia Breaking News Today

Aakwiita ya tumwa ya ka kwathele mokudhima epeya

[ad_1]

MINISTA gwEtanga lyegameno niipambele yoonakulwa aakulu, Frans Kapofi, oshiwike sha zi ko okwa tseyitha kutya iilyo yetanga lyegameno oya tumwa koofaalama dhi li mOutjo moshitopolwa shaKunene ndhoka tadhi tyakalekwa kepeya.

Epeya ndyoka lya tamekele momasiku 4 gaSeptemba, inali dhimwa nonkene olya yonagula oofaalama, lya tembudhitha aantu osho wo okudhipaga iimuna.

Ofaalama dhi li 15 otaku hokololwa dha gumwa kepeya sigo oompaka.

Aanafaalama mboka ya gumwa, noya kala taya kambadhala mpoka taya vulu okudhima epeya, oya kala taya indile epangelo li tale kutya otali ya kwathele nomukalo gu ni okudhima epeya ndyoka.

Uunambo, onzokundaneki ndjika oya tseyithilwa kutya epeya ngashingeyi olya thinda ombululu yondolopa yOutjo.

Kapofi okwa popi tati: “Eyonagulo ndyoka tali ningwa kepeya otuli shi. Aakwiita oya tumwa ko. Kandi shi uuyelele womuule, ashike shoka ndi shi sigo oompaka ooshoka kutya aakwiitwa oya tumwa ya ye ko.”

Ombelewa yiipambele yoshigwana muuministili wEtanga lyEgameno nIipambele yOonakulwa aakulu, mEtine lya zi ko owa popi kutya ongundu yaakwiita yomokamba yaTjiwarongo, oya tumwa kofaalama yimwe yi li popepi nOutjo opo ya ka kwathele mokudhima omulilo.

Omunambelewa gwiipambele yoshigwana, Martin Tomas, okwa popi kutya nonand ongaaka, epeya ndyoka okwa li lya tukuka natango koongulasha dhEtine.

Tomas okwa popi kutya aakwiita ya za kookamba ngaashi yaTjiwarongo, yaTavi noyaGrootfontein, oya tumwa ya ka kondjithe mokudhima omulilo ngoka.

“Nonande ogu li momudhingolokodhoondundu, aakwiita opamwe naakwashigwana otaya kambadhala mpoka taya vulu okudhima epeya ndyoka,” osho a popi ngaaka.

Gumwe gomaanafaalama mboka ye li ko, mayola omukulu gwaShakati, Katrina Shimbulu mEtine okwa popi kutya okwa nayanyukwa okumona aakwiita ye ya oku ya kwatha mokudhima epeya, nonande okwa popi kutya oye ya kwatokelwa unene okukwathela mokudhima ofaalama ye osho wo ofaalama odhindji dhopopepi.

“Ofaalama yandje osho wo oofaalama dhopuushiinda odha pya po thilo,” osho Shimbulu a popi ngaaka.

Okwa popi kutya epeya onkene tali tsikile nokufika pomidhingoloko, nonande moofaalama dhimwe ogwa sindwa, onkene eyonagulo lya pitilila noonkondo.

“Aakwiita oye ya nomaloli gaali gootenga dhomeya. Ngiika otadhi vulu ngaa okuhupitha oofaalama dhilwe, molwashoka epeya ndyoka otali nayipalekwa kombepo notali tsikile okutaandela meendelelo,” osho a popi ngaaka.

[ad_2]
Source link

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker